Thi Thiên 86:13

Thi Thiên 86:13 KTHD

vì lòng nhân ái Chúa dành cho quá lớn. Chúa đã cứu linh hồn con khỏi vực thẳm âm ty.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share