Thi Thiên 82:8

Thi Thiên 82:8 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, xin vùng dậy xét xử thế gian, vì tất cả các dân tộc đều thuộc về Chúa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share