Thi Thiên 77:19

Thi Thiên 77:19 KTHD

Con đường Chúa ngang qua biển cả, lối Chúa trong nước sâu— nhưng không ai tìm được dấu chân Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share