Thi Thiên 77:1

Thi Thiên 77:1 KTHD

Con kêu cầu Đức Chúa Trời; phải, con kêu la. Ôi, Đức Chúa Trời xin lắng nghe con!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share