Thi Thiên 76
KTHD

Thi Thiên 76

76
Thi Thiên 76
Quyền Oai của Chúa Thắng Cừu Địch
(Thơ của A-sáp, soạn cho nhạc trưởng, dùng đàn hạc)
1Trong Giu-đa người dân biết Đức Chúa Trời;
Danh Ngài được Ít-ra-ên tôn quý.
2Sa-lem là nơi Chúa ngự;
Núi Si-ôn là nhà Ngài.
3Tại đó, Chúa bẻ gãy mũi tên quân thù,
phá khiên, bẻ gươm, tiêu diệt khí giới.
4Chúa rực rỡ vinh quang và oai nghi
hơn các núi đầy của cướp.
5Người dũng mãnh nhất cũng tàn sát.
Họ nằm la liệt trong giấc ngủ nghìn thu.
Không một người lính nâng nổi cánh tay.
6Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Ngài quở trách
ngựa và chiến xa đều bất động.
7Chỉ mình Chúa thật đáng kính sợ!
Ai có thể đứng nổi trước mặt Chúa khi Ngài thịnh nộ?
8Từ tầng trời xanh thẳm Chúa tuyên án;
khắp đất đều kinh khiếp, lặng yên như tờ.
9Ngài đứng dậy phán xét ác nhân, ôi Đức Chúa Trời,
và giải cứu những người bị đàn áp trên đất.
10Cơn giận của loài người chỉ thêm chúc tụng Chúa,
còn cơn giận dư lại Ngài sẽ ngăn cản.
11Hãy hứa nguyện và giữ lời với Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ngươi.
Hỡi các dân tộc, hãy mang lễ vật dâng lên Đấng đáng kính sợ.
12Vì Ngài phá vỡ khí thế của các bậc cầm quyền,
và các vua khắp đất phải kính sợ Ngài.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại