Thi Thiên 61:6

Thi Thiên 61:6 KTHD

Chúa cho vua được trường thọ! Nguyện vua mãi trị vì đời nọ đời kia!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share