Thi Thiên 61:1

Thi Thiên 61:1 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe con cầu khẩn! Xin lắng nghe tiếng con kêu nài!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share