Thi Thiên 58:1

Thi Thiên 58:1 KTHD

Các giới cầm quyền cũng nói chuyện công lý sao? Các ông có xét xử chính trực chăng?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share