Thi Thiên 54
KTHD

Thi Thiên 54

54
Thi Thiên 54
Xin Chúa Bênh Vực
(Giáo huấn ca của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, dùng đàn dây, khi người Xíp đến báo Sau-lơ: “Đa-vít đang trốn trong xứ chúng tôi”)
1Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu con vì Danh Chúa!
Xin bảo vệ#54:1 Nt xét xử con với sức mạnh toàn năng.
2Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe lời con khẩn nguyện.
Xin lắng tai nghe lời kêu cầu của con.
3Người xa lạ nổi lên chống đối;
bọn bạo tàn tìm hại sinh mạng con.
Họ chẳng lưu tâm đến Đức Chúa Trời.
4Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng cứu giúp con.
Chúa nâng đỡ nuôi dưỡng hồn con!
5Theo đức thành tín, xin Ngài tiêu diệt.
Báo trả công minh những kẻ ác thù.
6Con tự nguyện dâng lên Ngài tế lễ;
con sẽ luôn ca tụng Danh Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu,
vì Danh Chúa thật tốt lành, đẹp đẽ.
7Chúa giải cứu con khỏi hết gian truân,
trong khi con chứng kiến kẻ thù thất bại.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại