Thi Thiên 43:5

Thi Thiên 43:5 KTHD

Hồn ta hỡi, sao còn buồn bã? Sao vẫn còn bối rối trong ta? Ta sẽ đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời! Ta sẽ còn ngợi tôn Chúa— Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share