Thi Thiên 4
KTHD

Thi Thiên 4

4
Thi Thiên 4
Lời Cầu Nguyện Buổi Tối
(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, dùng đàn dây)
1Xin lắng nghe tiếng con kêu cầu,
lạy Đức Chúa Trời, Đấng xem con là vô tội.
Con lâm nguy, Chúa từng cứu giúp.
Xin thương xót và nghe lời cầu nguyện của con.
2Loài người các ngươi sỉ nhục thanh danh ta cho đến bao giờ?
Đến khi nào các ngươi thôi kết tội vẫn vơ?
Và ngưng đuổi theo những điều dối trá?
3Các ngươi nên chắc chắn điều này:
Chúa Hằng Hữu biệt riêng người tin kính cho Ngài.
Chúa Hằng Hữu đáp lời khi ta kêu cầu Ngài.
4Trong cơn giận tránh đừng phạm tội.
Suy nghĩ kỹ càng và yên lặng suy tư.
5Hãy dâng sinh tế xứng đáng,
và tin cậy nơi Chúa Hằng Hữu.
6Nhiều người hỏi: “Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?”
Xin mặt Ngài rạng rỡ trên chúng con, lạy Chúa Hằng Hữu.
7Chúa cho lòng con đầy hân hoan
hơn những người có đầy tràn lúa mùa và rượu mới.
8Con sẽ được nằm yên ngon giấc,
vì chỉ trong Ngài, con mới tìm được sự bình an.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại