Thi Thiên 18:8

Thi Thiên 18:8 KTHD

Từ mũi Chúa, khói bay; miệng Ngài phun ngọn lửa. Làm than cháy đỏ hực.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share