Thi Thiên 18:31

Thi Thiên 18:31 KTHD

Ngoài Chúa Hằng Hữu, ai là Đức Chúa Trời? Ngoài Chúa ra, ai là Vầng Đá muôn đời?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share