Thi Thiên 18:10

Thi Thiên 18:10 KTHD

Ngài cỡi chê-ru-bim và bay, Ngài bay lượn trên cánh gió.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share