Thi Thiên 150
KTHD

Thi Thiên 150

150
Thi Thiên 150
Ca Ngợi Chúa Bằng Nhạc Khí
1Tán dương Chúa Hằng Hữu!
Hãy ca tụng Đức Chúa Trời trong nơi thánh Ngài;
ca tụng Chúa trên khung trời uy linh.
2Hãy ca tụng Chúa vì các việc kỳ diệu;
ca tụng Ngài vì lòng cao cả vô biên.
3Ca tụng Chúa bằng tiếng kèn rộn rã;
ca tụng Ngài với đàn lia và đàn hạc.
4Ca tụng Chúa bằng trống cơm và điệu vũ,
ca tụng Ngài với đàn dây và ống tiêu.
5Ca tụng Chúa bằng tiếng chập chõa,
ca tụng Ngài với phèng la vang rền.
6Hỡi mọi sinh vật có hơi thở, hãy ca tụng Chúa Hằng Hữu!
Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại