Thi Thiên 130:5

Thi Thiên 130:5 KTHD

Con mong đợi Chúa Hằng Hữu; linh hồn con ngóng trông Ngài. Con hy vọng nơi lời hứa Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Thi Thiên 130:5

Share