Thi Thiên 129
KTHD

Thi Thiên 129

129
Thi Thiên 129
Xin Chúa Trừ Người Phá Hại Si-ôn
(Bài ca lên Đền Thờ)
1Khi tôi còn trẻ, nhiều lần họ gây khốn khổ cho tôi.
Bây giờ, Ít-ra-ên hãy lập lại:
2Khi tôi còn trẻ, nhiều lần họ gây khốn khổ cho tôi,
nhưng không thắng nổi tôi.
3Họ kéo cày trên lưng tôi,
rạch dài thành luống.
4Chúa Hằng Hữu rất công minh;
Ngài cắt đứt dây trói của người ác.
5Nguyện những ai ghen ghét Si-ôn
phải thất bại xấu hổ.
6Nguyện họ như cỏ cây mọc trên mái nhà,
khô héo trước khi bị nhổ.
7Người gặt cũng như người bó,
thu hoạch ít ỏi, không đầy bàn tay.
8Nguyện người qua lại
từ chối nói lời chúc phước này:
“Xin Chúa Hằng Hữu ban phước cho các anh;
cầu phước lành cho các anh nhân danh Chúa Hằng Hữu.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại