Thi Thiên 117
KTHD

Thi Thiên 117

117
Thi Thiên 117
Khuyên Muôn Dân Ca Ngợi Chúa
1Tất cả các nước, hãy chúc tụng Chúa Hằng Hữu!
Tất cả các dân, hãy ca ngợi Ngài!
2Vì Ngài thiết tha yêu chúng ta mãi mãi;
đức thành tín của Chúa Hằng Hữu vững chãi muôn đời.
Đáng chúc tụng thay Chúa Hằng Hữu!

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại