Thi Thiên 109:17

Thi Thiên 109:17 KTHD

Họ thích chửi rủa người khác; nên bị người đời nguyền rủa. Họ chẳng bao giờ cầu phước; nên phước lánh xa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share