Thi Thiên 109:11

Thi Thiên 109:11 KTHD

Bọn chủ nợ cướp mất tài sản, và người lạ tước đoạt tiền công họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share