Thi Thiên 108:2

Thi Thiên 108:2 KTHD

Hãy bừng tỉnh, hỡi đàn lia và đàn hạc! Ta vùng dậy đánh thức hừng đông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share