Thi Thiên 107:37

Thi Thiên 107:37 KTHD

Họ gieo giống trong ruộng và trồng nho, rồi bội thu mùa màng gặt hái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share