Thi Thiên 107:36

Thi Thiên 107:36 KTHD

Ngài đem người đói đến cư trú tại đó và xây dựng thành phố cho dân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share