Thi Thiên 107:29

Thi Thiên 107:29 KTHD

Ban lệnh trên gió nước đại dương, cho yên bão lớn, cho ngừng sóng to.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share