Thi Thiên 107:25

Thi Thiên 107:25 KTHD

Ngài truyền lệnh nổi cơn gió bão, cho biển sâu sôi động cuồng lan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share