Thi Thiên 107:13

Thi Thiên 107:13 KTHD

“Lạy Chúa Hằng Hữu, xin cứu giúp!” Họ kêu cầu trong lúc gian nan, và Ngài giải cứu khỏi cơn hoạn nạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share