Thi Thiên 100
KTHD

Thi Thiên 100

100
Thi Thiên 100
Thi Thiên Cảm Tạ Chúa
1Bài ca cảm ta. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng ca mừng cho Chúa Hằng Hữu!
2Phục vụ Chúa Hằng Hữu với lòng vui sướng.
Đến trước mặt Ngài với tiếng hoan ca.
3Hãy nhận biết Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời!
Đấng đã tạo dựng chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài.
Chúng ta là dân Ngài, là chiên của đồng cỏ Ngài.
4Hãy vào các cửa của Ngài với lời cảm tạ;
vào hành lang Ngài với tiếng ngợi ca.
Cảm tạ tôn vinh Danh Đấng Cao Cả.
5Vì Chúa Hằng Hữu là Đấng toàn thiện.
Đức bác ái Ngài hằng còn mãi,
và đức thành tín Ngài còn đến đời đời.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại