Châm Ngôn 14:5

Châm Ngôn 14:5 KTHD

Nhân chứng đáng tin không hề dối trá; nhân chứng gian tà nói chuyện điêu ngoa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share