Châm Ngôn 14:31

Châm Ngôn 14:31 KTHD

Ai ức hiếp người nghèo là nguyền rủa Đấng Tạo Hóa, ai nâng đỡ người cùng túng là tôn vinh Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share