Châm Ngôn 14:26

Châm Ngôn 14:26 KTHD

Người kính sợ Chúa Hằng Hữu tìm được thành lũy; Ngài là nơi ẩn trú an toàn cho con cái Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share