Châm Ngôn 14:22

Châm Ngôn 14:22 KTHD

Người mưu gian đi con đường lầm lạc; người hướng thiện hưởng tình thương và trung tín.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share