Châm Ngôn 13:8

Châm Ngôn 13:8 KTHD

Người giàu mới có tiền chuộc mạng, còn người nghèo đâu sợ ai bắt cóc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share