Châm Ngôn 13:2

Châm Ngôn 13:2 KTHD

Người lành thắng kiện nhờ nói năng dè dặt, người ác chỉ ước ao toàn chuyện bạo tàn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 13:2