Dân Số Ký 36:7

Dân Số Ký 36:7 KTHD

Như vậy đất đai sẽ không chuyền từ đại tộc này sang đại tộc khác, nhưng mỗi người sẽ giữ đất cho đại tộc mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share