Dân Số Ký 34
KTHD

Dân Số Ký 34

34
Ranh Giới Các Đại Tộc
1Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se nói với người Ít-ra-ên: 2“Khi các ngươi vào Ca-na-an là đất Ta cho làm sản nghiệp, giới hạn đất ấy sẽ được ấn định như sau: 3Về phía nam, đất gồm có hoang mạc Xin, chạy dọc theo nước Ê-đôm. Về phía nam, đất ấy sẽ từ hoang mạc Xin chạy dài theo Ê-đôm. Ranh giới phía nam sẽ chạy từ cuối Biển Chết, về hướng đông. 4Biên giới phía nam của dốc núi Ạc-ráp-bim, tiếp tục chạy dài đến hoang mạc Xin, sâu xuống đến phía nam của Ca-đê Ba-nê-a, rồi từ đó chạy đến Hát-sa-át-đa, ngang qua Át-môn. 5Từ Át-môn, biên giới sẽ quay qua Suối Ai Cập và dừng lại ở biển Địa Trung Hải.
6Biên giới phía tây là bờ Địa Trung Hải.
7Biên giới phía bắc chạy từ Địa Trung Hải cho đến Núi Hô-rơ. 8Từ đó vạch một đường đến lối vào Ha-mát, qua sông Xê-đát, 9Xíp-rôn, và chấm dứt ở Hát-sa-ê-nan.
10Biên giới phía đông sẽ bắt đầu từ Hát-sa-ê-nan chạy đến Sê-pham. 11Từ đó xuống Ríp-la về phía đông của A-in, rồi tiếp tục xuống nữa cho đến khi giáp phía đông của Biển Ki-nê-rết,#34:11 Tức Ga-li-lê 12và tiếp tục chạy dọc theo Sông Giô-đan, và chấm dứt ở Biển Chết. Đó là biên giới của các ngươi.”
13Rồi Môi-se nói với người Ít-ra-ên: “Đó là đất của chín đại tộc rưỡi. Họ sẽ bắt thăm chia đất theo lệnh của Chúa Hằng Hữu, 14vì đại tộc Ru-bên, Gát, và phân nửa đại tộc Ma-na-se 15đã nhận phần đất mình bên bờ phía đông Sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô về hướng đông.”
Các Lãnh Đạo Phân Chia Đất
16Chúa Hằng Hữu lại phán bảo Môi-se: 17“Sau đây là những người có trách nhiệm chia đất: Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun, 18và mỗi đại tộc một nhà lãnh đạo. 19Đây là danh sách các nhà lãnh đạo các đại tộc:
Ca-lép, con Giê-phu-nê, đại diện Giu-đa.
20Sê-mu-ên, con A-mi-hút, đại diện Si-mê-ôn.
21Ê-li-đát, con Kít-long, đại diện Bên-gia-min.
22Bu-ki, con Giốc-đi, đại diện Đan.
23Ha-ni-ên, con Ê-phát, đại diện Ma-na-se, con trai của Giô-sép.
24Kê-mu-ên, con Síp-tan, đại diện Ép-ra-im.
25Ê-li-sa-phan, con Phác-nát, đại diện Sa-bu-luân.
26Pha-ti-ên, con A-xan, đại diện Y-sa-ca.
27A-hi-hút, con Sê-lô-mi, đại diện A-se.
28Phê-đa-ên, con A-mi-hút, đại diện Nép-ta-li.
29Đó là những người Chúa Hằng Hữu chỉ định đứng ra chia đất Ca-na-an cho người Ít-ra-ên.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại