YouVersion Logo
Search Icon

Dân Số Ký 34

34
Ranh Giới Các Đại Tộc
1Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se nói với người Ít-ra-ên: 2“Khi các ngươi vào Ca-na-an là đất Ta cho làm sản nghiệp, giới hạn đất ấy sẽ được ấn định như sau: 3Về phía nam, đất gồm có hoang mạc Xin, chạy dọc theo nước Ê-đôm. Về phía nam, đất ấy sẽ từ hoang mạc Xin chạy dài theo Ê-đôm. Ranh giới phía nam sẽ chạy từ cuối Biển Chết, về hướng đông. 4Biên giới phía nam của dốc núi Ạc-ráp-bim, tiếp tục chạy dài đến hoang mạc Xin, sâu xuống đến phía nam của Ca-đê Ba-nê-a, rồi từ đó chạy đến Hát-sa-át-đa, ngang qua Át-môn. 5Từ Át-môn, biên giới sẽ quay qua Suối Ai Cập và dừng lại ở biển Địa Trung Hải.
6Biên giới phía tây là bờ Địa Trung Hải.
7Biên giới phía bắc chạy từ Địa Trung Hải cho đến Núi Hô-rơ. 8Từ đó vạch một đường đến lối vào Ha-mát, qua sông Xê-đát, 9Xíp-rôn, và chấm dứt ở Hát-sa-ê-nan.
10Biên giới phía đông sẽ bắt đầu từ Hát-sa-ê-nan chạy đến Sê-pham. 11Từ đó xuống Ríp-la về phía đông của A-in, rồi tiếp tục xuống nữa cho đến khi giáp phía đông của Biển Ki-nê-rết,#34:11 Tức Ga-li-lê 12và tiếp tục chạy dọc theo Sông Giô-đan, và chấm dứt ở Biển Chết. Đó là biên giới của các ngươi.”
13Rồi Môi-se nói với người Ít-ra-ên: “Đó là đất của chín đại tộc rưỡi. Họ sẽ bắt thăm chia đất theo lệnh của Chúa Hằng Hữu, 14vì đại tộc Ru-bên, Gát, và phân nửa đại tộc Ma-na-se 15đã nhận phần đất mình bên bờ phía đông Sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô về hướng đông.”
Các Lãnh Đạo Phân Chia Đất
16Chúa Hằng Hữu lại phán bảo Môi-se: 17“Sau đây là những người có trách nhiệm chia đất: Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê, con trai của Nun, 18và mỗi đại tộc một nhà lãnh đạo. 19Đây là danh sách các nhà lãnh đạo các đại tộc:
Ca-lép, con Giê-phu-nê, đại diện Giu-đa.
20Sê-mu-ên, con A-mi-hút, đại diện Si-mê-ôn.
21Ê-li-đát, con Kít-long, đại diện Bên-gia-min.
22Bu-ki, con Giốc-đi, đại diện Đan.
23Ha-ni-ên, con Ê-phát, đại diện Ma-na-se, con trai của Giô-sép.
24Kê-mu-ên, con Síp-tan, đại diện Ép-ra-im.
25Ê-li-sa-phan, con Phác-nát, đại diện Sa-bu-luân.
26Pha-ti-ên, con A-xan, đại diện Y-sa-ca.
27A-hi-hút, con Sê-lô-mi, đại diện A-se.
28Phê-đa-ên, con A-mi-hút, đại diện Nép-ta-li.
29Đó là những người Chúa Hằng Hữu chỉ định đứng ra chia đất Ca-na-an cho người Ít-ra-ên.”

Currently Selected:

Dân Số Ký 34: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy