Dân Số Ký 34:8

Dân Số Ký 34:8 KTHD

Từ đó vạch một đường đến lối vào Ha-mát, qua sông Xê-đát
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 34:8