Dân Số Ký 34:25

Dân Số Ký 34:25 KTHD

Ê-li-sa-phan, con Phác-nát, đại diện Sa-bu-luân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share