Dân Số Ký 34:11

Dân Số Ký 34:11 KTHD

Từ đó xuống Ríp-la về phía đông của A-in, rồi tiếp tục xuống nữa cho đến khi giáp phía đông của Biển Ki-nê-rết
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 34:11