Dân Số Ký 34:1

Dân Số Ký 34:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se nói với người Ít-ra-ên
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 34:1