Dân Số Ký 28:24

Dân Số Ký 28:24 KTHD

Trong bảy ngày, mỗi ngày đều phải dâng tế lễ thiêu như thế. Đó là những thức ăn đốt lên để dâng hương thơm lên Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 28:24