Dân Số Ký 28:11

Dân Số Ký 28:11 KTHD

“Lễ thiêu dâng lên Chúa Hằng Hữu đầu tháng gồm hai bò tơ đực, một chiên đực, và bảy chiên con đực một tuổi, không tì vít.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 28:11