Dân Số Ký 27:9

Dân Số Ký 27:9 KTHD

Nếu người ấy cũng không có con gái, tài sản sẽ thuộc về anh em ruột.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share