Dân Số Ký 27:7

Dân Số Ký 27:7 KTHD

“Các con gái Xê-lô-phát nói đúng. Hãy cho họ một phần đất cùng với chú bác họ, là phần đáng lẽ cha họ được hưởng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share