Dân Số Ký 27:5

Dân Số Ký 27:5 KTHD

Môi-se trình việc này lên Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share