Dân Số Ký 27:3

Dân Số Ký 27:3 KTHD

“Cha chúng tôi đã qua đời trong hoang mạc, nhưng không phải vì phản nghịch Chúa Hằng Hữu. Người không chết như Cô-ra và đồng bọn, nhưng qua đời tự nhiên, và không có con trai.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share