Dân Số Ký 27:14

Dân Số Ký 27:14 KTHD

vì con đã chống lại lệnh Ta trong hoang mạc Xin, khi dân chúng nổi loạn. Con đã không tôn trọng Ta trước mặt họ.” (Đây là vụ “nước Mê-ri-ba” ở Ca-đe, trong hoang mạc Xin.)
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share