Dân Số Ký 27:11

Dân Số Ký 27:11 KTHD

Nếu không có chú bác, tài sản thuộc về người trong gia tộc gần nhất còn lại. Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share