Dân Số Ký 20:13

Dân Số Ký 20:13 KTHD

Nơi đó được gọi là nước Mê-ri-ba, vì người Ít-ra-ên đã cãi lẽ với Chúa Hằng Hữu tại đó, nhưng Ngài đã tỏ đức thánh khiết của Ngài cho họ thấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share