YouVersion Logo
Search Icon

Dân Số Ký 1

1
Lập Thống Kê Quân Đội Ít-ra-ên
1Vào ngày mồng một tháng hai, năm thứ hai, tính từ ngày Ít-ra-ên ra khỏi Ai Cập, Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se tại Đền Tạm trong hoang mạc Si-nai: 2“Hãy kiểm kê dân số của toàn dân Ít-ra-ên tùy theo họ hàng và gia đình, liệt kê danh sách tất cả nam đinh từng người một. 3Con và A-rôn phải đem tất cả người nam trong Ít-ra-ên theo từng đơn vị, từ hai mươi tuổi trở lên, là những người có khả năng phục vụ trong quân đội. 4Các trưởng đại tộc sẽ đại diện cho đại tộc mình để cộng tác với con và A-rôn.
5Đây là danh sách những người đứng ra giúp các con:
Đại tộc Ru-bên, có Ê-li-sua, con của Sê-đêu.
6Đại tộc Si-mê-ôn, có Sê-lu-mi-ên, con của Xu-ri-ha-đai.
7Đại tộc Giu-đa, có Na-ha-sôn, con của A-mi-na-đáp.
8Đại tộc Y-sa-ca, có Na-tha-na-ên, con của Xu-a.
9Đại tộc Sa-bu-luân, có Ê-li-áp, con của Hê-lôn.
10Con cháu Giô-sép:
Đại tộc Ép-ra-im, có Ê-li-sa-ma, con của A-mi-hút.
Đại tộc Ma-na-se, có Ga-ma-li-ên, con của Phê-đát-su.
11Đại tộc Bên-gia-min, có A-bi-đan, con của Ghi-đeo-ni.
12Đại tộc Đan, có A-hi-ê-xe, con của A-mi-sa-đai.
13Đại tộc A-se, có Pha-ghi-ên, con của Óc-ran.
14Đại tộc Gát, có Ê-li-a-sáp, con của Đê-u-ên.
15Đại tộc Nép-ta-li, có A-hi-ra, con của Ê-nan.”
16Đó là những người được bổ nhiệm từ trong dân chúng, là trưởng các đại tộc của tổ phụ mình và là những người chỉ huy các đơn vị quân đội Ít-ra-ên.
17Môi-se và A-rôn tiếp nhận các người đã được nêu danh, 18và triệu tập toàn thể dân chúng vào ngày mồng một tháng hai theo danh sách từng người một từ hai mươi tuổi trở lên, mỗi người đăng ký theo họ hàng và gia đình mình, 19như Chúa Hằng Hữu đã truyền lệnh cho Môi-se. Môi-se kiểm kê dân số trong hoang mạc Si-nai:
20Đây là số nam đinh từ hai mươi tuổi trở lên có thể phục vụ trong quân đội, dòng dõi họ được liệt kê danh sách theo họ hàng và gia đình mình: Đại tộc Ru-bên (trưởng nam của Ít-ra-ên) có 2146.500 người.
22Đại tộc Si-mê-ôn 23có 59.300 người.
24Đại tộc Gát 25có 45.650 người.
26Đại tộc Giu-đa 27có 74.600 người.
28Đại tộc Y-sa-ca 29có 54.400 người.
30Đại tộc Sa-bu-luân 31có 57.400 người.
32Đại tộc Ép-ra-im con của Giô-sép
33có 40.500 người.
34Đại tộc Ma-na-se, con của Giô-sép 35Ma-na-se con trai của Giô-sép có 32.200 người.
36Đại tộc Bên-gia-min 37có 35.400 người.
38Đại tộc Đan 39có 62.700 người.
40Đại tộc A-se 41có 41.500 người.
42Đại tộc Nép-ta-li 43Nép-ta-li có 53.400 người.
44Đó là những người mà Môi-se, A-rôn, và mười hai người lãnh đạo của Ít-ra-ên đã kiểm kê, mỗi trưởng đại tộc đại diện cho đại tộc mình. 45Tất cả những người Ít-ra-ên từ hai mươi tuổi trở lên và có khả năng phục vụ trong quân đội Ít-ra-ên đều được kiểm kê theo gia đình mình. 46Tổng số được 603.550 người.
47Tuy nhiên, các gia đình của đại tộc Lê-vi không được kiểm kê như người các đại tộc khác. 48Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se: 49“Đừng kiểm kê đại tộc Lê-vi, hoặc bao gồm họ trong cuộc kiểm kê dân số của người Ít-ra-ên. 50Nhưng cử người Lê-vi đặc trách Đền Giao Ước, coi sóc tất cả vật dụng và những gì thuộc về đền. Họ phải khuân vác Đền Tạm và tất cả các vật dụng, chăm sóc và cắm trại chung quanh đền. 51Khi nào cần di chuyển, người Lê-vi phải tháo gỡ Đền Tạm; và mỗi khi dân chúng cắm trại, người Lê-vi sẽ dựng đền lại. Bất cứ người nào khác đến gần Đền Tạm sẽ bị xử tử. 52Người Ít-ra-ên phải cắm trại theo từng đơn vị, mỗi người ở trong trại riêng dưới ngọn cờ của đại tộc mình. 53Tuy nhiên người Lê-vi phải dựng trại chung quanh Đền Giao Ước để cơn thịnh nộ không đổ xuống trên người Ít-ra-ên. Người Lê-vi phải chịu trách nhiệm chăm sóc Đền Tạm.”
54Người Ít-ra-ên thực thi tất cả những điều Chúa Hằng Hữu truyền bảo Môi-se.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy