Ma-thi-ơ 17:9

Ma-thi-ơ 17:9 KTHD

Lúc xuống núi, Chúa dặn họ: “Đừng thuật lại cho ai những việc các con vừa thấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share